Disclaimer

Disclaimer voor de website ‘Beste Folder Awards’ editie 2024, Versie Januari 2024

Contactgegevens Q&A:
Q&A Insights BV
Adres: Koningin Wilhelminalaan 21, 3818 HN Amersfoort, Nederland
Tel. nr: +31 (0)33 245 46 37
Kvk nr: 58913009

Onderstaand vindt u de Disclaimer die van toepassing is op de website van de Verkiezing ‘Beste Folder Awards’ editie 2024, een initiatief van Q&A Insights BV (hierna te noemen: Q&A).

Art 1. Wijziging Disclaimer

Q&A behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Bij veranderingen stelt Q&A u hiervan op de hoogte.

Art 2. Juistheid en volledigheid van gepubliceerde informatie

Hoewel Q&A haar uiterste best doet om zorgvuldig om te gaan met de informatie die zij in verband met de Verkiezing ‘Beste Folder Awards’ editie 2024 verkrijgt en publiceert via de diverse kanalen (waaronder deze website), kan de door haar gepubliceerde informatie mogelijk onjuistheden en/of onvolledigheden bevatten.

Art 3. De publicatie/wijzig/verwijder rechten

Q&A keurt het publiceren van informatie die eventueel in strijd is met enige Europese wetgeving niet goed. Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de informatie, de inhoud, het gebruik, het ontwerp, de verleende diensten of enig ander onderwerp van de Verkiezing 'Beste Folder Awards' editie 2024 website, te wijzigen.

Art 4. Juistheid van informatie deelnemende consumenten

U stemt toe geen onjuiste en/of onvolledige informatie te geven, wanneer u deelneemt aan de Verkiezing ‘Beste Folder Awards’ editie 2024. Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent iedere deelnemende consument om wat voor reden dan ook uit te sluiten van deelname aan de verkiezing, ook zonder de beperking of de schending van deze disclaimer, of schending van Europese wetgeving en richtlijnen.

Art 5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de Verkiezing ‘Beste Folder Awards’ editie 2024, waaronder doch niet beperkt tot de vaste inhoud, de vormgeving, de vragenlijsten, de technologie, en de inhoud van de website, liggen bij Q&A (en/of haar moederorganisatie Avantage BV). Dit geldt ook voor de website. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van Q&A (dan wel van Avantage BV) anders dan de informatie die u zelf aan Q&A heeft toevertrouwd is verboden zonder hiervoor vooraf de schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen van Q&A.

Bij het aanleveren van informatie aan Q&A verklaart u dat, bij het gebruik van deze informatie door Q&A op de website, geen auteursrecht of copyright wordt overtreden berustend bij een derde partij.

Art 6. Rechts- en forumkeuze

Op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.